Център за оценка

Ключови характеристики на Център за оценка/развитие:

  • Използване на определен набор от компетенции за съответната роля / длъжност
  • Прилагане на различни видове оценъчни техники
  • Участие на минимум двама опитни оценители
  • Наблюдение на участниците при работата им с останалите
  • Използване на доказателства / информация, на базата на която се правят препоръки

122