Оценъчни техники в център за оценка / развитие:

  • Писмени упражнения
  • Групови упражнения (за групи от 2-6 човека)
  • Ролеви игри
  • Решаване на казуси (писмени упражнения)
  • Интервюта
  • Презентации

В допълнение центърът за оценка / развитие може да включва:

  • Тестове
  • Себеоценка

 

  • Оценка 360 °