Оценяване на потенциала на служителите

Служителите  се оценяват на база валидирани компетенции, релевантни за съответната роля/длъжност. Обикновено този процес е предхождан от етап на определяне/запознаване с изисквания за компетенции на конкретната длъжност.

Използвани методи за оценка на компетенциите:

  • Интервюта, основани на компетенциите
  • Център за оценка/развитие
  • Психометрични инструменти/Тестове за установяване способностите на индивида
  • Наблюдение
  • Оценка 360°

123