Описание

Оценка на компетенциите и потенциала на топ мениджъри на една от най-големите международни банки в България.

Съставяне на индивидуални планове за развитие и цялостна програма за обучения. Проектът включва организиране и провеждане на 4 обучителни модула с продължителност 2 години.

Съставяне на стратегия за възнаграждение на служителите в едно от най големите телекомуникационни предприятия в България

Проектът включва оценка на позициите и разработване на стратегия за възнаграждение на персонала. Оценка на потенциала на топ мениджърите и развитие на потенциала им чрез обучителни модули.

Оценка на позициите и стратегия по възнаграждение за водещо минно предприятие в България.

Изготвяне на нов ЕДИНЕН КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Основна цел в проекта е подобряването на управлението и развитието на човешките ресурси за постигане на ефективна и добре заплатена държавна администрация. Създадени са два варианта на класификатор чрез оценка на длъжностите и е изготвен подход и метод за реализиране на дейността при одобрения вариант на класификатор на длъжностите.

Последно изпълнени проекти

Предоставяне на консултантски услуги и изготвяне на нов ЕДИНЕН КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Основна цел на проекта: Подобряване управлението и развитието на човешките ресурси за постигане на ефективна и добре заплатена държавна администрация.

 В рамките на проекта консултантите на Консепта БП  направиха следното:
• Проведени структурирани интервюта с 27 администрации с цел проучване на представите на участниците относно недостатъците на съществуващия Единен класификатор на длъжностите в администрацията (ЕКДА) и Наредбата за прилагане на ЕКДА;
• Разработен аналитичен доклад относно съществуващите длъжности в администрацията чрез претегляне и оценяване като отговорности, функции и необходими компетентности. Докладът съдържа детайлни изводи, препоръки и предложения за промени на длъжностите, както и въвеждане на нови длъжности, каквато е стажант;
• Разработени два варианта на класификатор на длъжностите в администрацията.;
• След одобрението на единият от вариантите бе изготвен подход и метод за реализиране на дейността;
• Подпомагане на сформираната междуведомствена група при изготвянето на доклад от оценка на въздействието на вариант на класификатор.
• Участие в съгласуването на концепцията за ЕКДА и Наредбата за нов класификатор в държавната администрация пред Съвета за административна реформа, Съвета за тристранно сътрудничество, Сдружението на общините

Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони  – Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

 

За проекта: Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, в съответствие с договор № BG051PO001-2.1.06/23.10.2009 г. по мярка BG 051PO001-2.1.06 “Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.
Обща цел на проекта: Повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез изграждане на система за оценяване на компетенциите на работната сила на браншово и регионално ниво.

Консултантите на КОНСЕПТА БП изготвиха част от методиките и концепциите по проекта, както следва:
• Изготвена Методика за определяне на ключови длъжности на ниво предприятие и на ниво сектор и предприятие;
• Изготвени Методически указания за проектиране, апробация и верифициране на секторни и фирмени компетентности модели и карти за оценка на компетенциите на работната сила;
• Изготвена Обща концепция за „Проектиране на карта за оценка на компетенциите и правила за оценяване на включените клъстери компетенции”